Kwaliteitsborging, privacy en klachtenregeling


kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen. Hiermee voldoe ik aan al hun opleidings- en ervaringseisen.

 

Het cliëntregistratiesysteem (MijnDiad) dat ik gebruik, zorgt voor een borging van een systematische aanpak en zorgvuldigheid gedurende het therapietraject.

 

Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van mijn werk te borgen en besteed dan ook veel aandacht aan deskundigheidsbevordering in de vorm van intercollegiale toetsing, d.m.v. intervisie en supervisie.

 

Ik heb voldaan aan alle aanvullende eisen die gesteld worden voor het behalen van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), het certificaat dat uitgegeven wordt door de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP). Dit is het kwaliteitskenmerk van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). NAP is een koepel binnen het GGZ-veld en registreert therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie opleidings- en kwaliteitsprofiel. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland. Zie voor meer informatie het beroepsprofiel ECP.

 

privacy

Download
Privacybeleid Praktijk voor Kind en Gezin, mei 2018
Privacybeleid Praktijk.pdf
Adobe Acrobat document 117.8 KB

De gesprekken die je bij Linda Riemsdijk voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en daarom wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.

Ik ben voor de uitoefening van mijn beroep gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar ik ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de informatie die je met mij deelt, voor zover deze van vertrouwelijke aard zijn.

 

Bij het geven van therapie ben ik verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor gelukkig wettelijke bescherming geldt. Als onderdeel van de intake vraag ik jou om toestemming voor het veilig vastleggen van jouw gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening.


Voor de borging van de veiligheid van deze gegevens heb ik een informatiebeveiligingsbeleid en maak ik gebruik van veilige praktijksoftware (Zorgadmin). Zowel Linda Riemsdijk als de praktijksoftware streven naar het voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in gezondheidszorg, NEN 7510 . Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichtingen uit de ‘Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO), ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) en de beroepscodes van de instanties waarbij ik me heb aangesloten. Zie Beroepscode RBCZ

 

Alle documenten aangaande privacy inzake AVG zijn in te zien in de praktijk.

 

klachten en geschillen

Niet tevreden over je hulpverlener?

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Vanwege de Wkkgz is het eigen klachtenreglement van de NFG per 1-1-2017 komen te vervallen. Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Jouw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om jou te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft. 

Heeft jouw hulpverlener dit via de NFG geregeld dan is jouw hulpverlener via de NFG aangesloten bij Quasir. Jouw klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.

 

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

 

Algemene voorwaarden

Download
Algemene voorwaarden .pdf
Adobe Acrobat document 285.9 KB